مروری جامع بر روش های کاهش نویز تصاویر دیجیتال در حوزه تبدیل با استفاده از مدلهای آماری و مقایسه آنها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 آزمایشگاه پردازش داده هوشمند، بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 بخش آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

کاهش نویز تصاویر در حوزه پردازش تصویر موضوعی است که بسیار مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. به طور کلی ایده های کاهش نویز را از لحاظ حوزه نمایش می توان به کاهش نویز در حوزه مکان وکاهش نویز در حوزه تبدیل تقسیم بندی نمود. روش های حوزه تبدیل را می توان با توجه به توابع پایه آنها به دو گروه اصلی روش های حوزه تبدیل با توابع پایه منطبق با داده و روش های حوزه تبدیل با توابع پایه ثابت تقسیم بندی کرد. روش های حوزه تبدیل با پایه ثابت که تبدیل موجک از مشهورترین آنها می باشد به دلیل ویژگی ها و خواصی که دارند مانند تفکیک فرکانس/مکانی مناسب به طور وسیعی برای کاربردهای کاهش نویز مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین به دلیل خاصیت غیرایستا بودن تصاویر طبیعی و نیز اضافه شدن نویز به آنها، درمیان روش های حوزه تبدیل، روشهای آماری مورد توجه فراوان قرار گرفته اند. در این مقاله پس از معرفی کلی انواع روش های رفع نویز، مهمترین مدل های آماری ارائه شده در حوزه تبدیل با پایه ثابت، معرفی شده اند. نتایج تجربی جهت بیان مزایا و معایب این روش ها بحث و تحلیل شده اند. مطالعه مفهومی این مقاله می تواند مرجع مناسبی برای ایده های تحقیقی ارائه شده در حوزه کاهش نویز تصاویر باشد.

کلیدواژه‌ها