استخراج عروق خونی از تصاویر ‎MRA‎ توسط الگوریتم رشد ‌ناحیه مبتنی بر یک کشش کنتراست غیرخطی جدید و قاب شرلت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،گروه ریاضی کاربردی، آزمایشگاه پردازش تصویر

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،گروه ریاضی کاربردی، آزمایشگاه پردازش تصویر

چکیده

در رشد‌ناحیه فرآیند قطعه بندی باینری تصویر است که با داشتن پیکسل‌هایی به عنوان بذر، پیکسل‌های مشابه و متصل به آنها به ناحیه اضافه می‌شود و درنهایت تصویری باینری که شامل شی یا اشیا هدف است ارائه می‌کند. تا به حال روش‌های قطعه‌بندی باینری زیادی برای استخراج شی هدف ارائه شده‌اند که ایراد مشترک همه آنها این است که استخراج شی هدف را به صورت کامل انجام نمی‌دهند. قاب‌ها به عنوان تعمیمی از پایه‌های متعامد کمتر در این الگوریتم‌ها استفاده شده‌اند. در این مقاله ابتدا یک تابع کشش کنتراست غیرخطی جدید معرفی‌ می‌شود و سپس بر اساس این تابع کشش کنتراست و با استفاده از قاب‌ شرلت‌ها بذرهای صحیح مربوط به الگوریتم رشد ناحیه را شناسایی کرده و سپس الگوریتم رشد‌ناحیه را روی تصویر اعمال می‌کنیم. نتایج ارائه‌شده روی تصاویر مصنوعی شبیه‌ساز عروق و تصاویر واقعی پزشکی، برتری این روش را نسبت به روش‌هایی که اخیرا ارائه شده‌اند، نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها