ارائه یک توصیفگر جدید به‌منظور استفاده در سیستم‌های شناسایی هویت زیستی مبتنی‌بر ویژگی‌های بهینه‌شده چروکیدگی انگشتان دست و ناخن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه رازی

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه رازی

چکیده

در این مقاله یک توصیفگر بافتی جدید به­ منظور استفاده در سیستم­ های شناسایی هویت زیستی مبتنی­ بر مشخصه ­ی بافت پشت دست ارائه می­ شود. ابتدا تصاویر دست افراد مختلف توسط یک وسیله اخذ تصاویر جمع­ آوری، سپس با نگاشت تصاویر از فضای رنگی RGB به YUV و آستانه ­گیری مؤلفه U، پیکسل­های پوست تشخیص داده شده و پنج انگشت از تصویر مجزا می­گردند. سپس با استفاده از مرکز ثقل، طول و جهت انگشتان، نواحی چروکیدگی انگشتان و ناخن استخراج می­ شوند. ویژگی­ های بافتی چروکیدگی انگشتان با استفاده از توصیفگر پیشنهادی الگوهای چهارجهتی مبتنی­ بر آستانه­ گیری آماری و ویژگی­ های ناخن نیز با استفاده از تبدیل موجک گسسته تا سه سطح استخراج می ­شوند. به­ علاوه، با تعیین یک تابع هزینه در الگوریتم تکاملی بهینه­ سازی دسته­ ذرات، مجموعه­ ای از ضرائب اهمیت به ویژگی­ های بافتی دست اعمال شده و درنتیجه این ویژگی­ ها بهینه می­ گردند. در نهایت با بهره­ گیری از معیار اندازه­ گیری فاصله d1میزان مشابهت تصاویر محاسبه و هویت اشخاص با دقت 13/92% شناسایی شده است. نتایج آزمایش­ ها روی مجموعه تصاویر تهیه­ شده توسط نگارندگان با نام FKP_Nail، نشان می­دهد که روش ارائه­ شده در مقایسه با روش­ های شناخته شده موجود دقت و سرعت بهتری داشته و از محاسبات ساده ­تری نیز استفاده می­ کند.    

کلیدواژه‌ها