بهبود کیفیت تصویر اثر انگشت با استفاده از فیلتربانک کمانی گابور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند

چکیده

تأیید و شناسایی هویت از روی تصویر اثرانگشت ارتباط مستقیمی با کیفیت این تصویر دارد. در این مقاله روش جدیدی برای بهبود کیفیت تصویر اثر انگشت با استفاده از فیلتر بانک کمانی گابور ارائه شده است. فیلتر بانک کمانی گابور در حقیقت نوعی فیلتر بانک گابور استاندارد متبحر شده برای استفاده روی تصاویر اثر انگشت می‌باشد. ارزیابی میزان توفیق روش در بهبود کیفیت تصاویر اثر انگشت به دو روش انجام شده است. در روش اول، مقایسه بین تصاویر اصلی و تصاویر بهبود یافته براساس نتایج بدست آمده از ارزیابی تأیید و شناسایی هویت صورت پذیرفته است که سیستم تشخیص هویت پیشنهادی مبتنی برمعیار همبستگی هیستوگرام نرمالیزه شده ویژگی‌های تصویر آماری باینری شده (BSIF) است.در روش دوم، از معیار نسبت سیگنال به نویز بیشینه (PSNR) به‌منظور ارزیابی میزان بهبود کیفیت، استفاده شده است. دو پایگاه داده DBI و DBII برای اجرای روش و ارزیابی نتایج مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نرخ تساوی خطای (EER) تأیید هویت برای تصاویر اصلی از (به‌ترتیب 89/15 %و 70/11 % ) به ( 35/11 % و 00/8 %) برای تصاویر بهبود یافته کاهش یافته است. برای تشخیص هویت نیز نرخ مرتبه اول میزان بازشناسی صحیح برای تصاویر اصلی از ( 28/69 % و 16/71 %) به(80/78 % و 70/81 %) برای تصاویر بهبود یافته افزایش یافته است. میزان متوسط PSNR مربوط به تصاویر بهبود یافته نیز از مورد مشابه برای تصاویر اصلی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها