تعیین همزمان نرخ تبادل و غلظت عامل کنتراست پارامگنتیک در تصویربرداری به روش تشدید مغناطیسی با استفاده از عرض پالس الکترومغناطیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان

چکیده

تصویربرداری از پدیده تبادل شیمیایی به روش تشدید مغناطیسی  با استفاده از فرآیند انتقال اشباع، امکان تشخیص غیر­تهاجمی برخی از بیماریها از طریق دانش پردازش تصویر را میسر کرده است. عموما از رشته پالس تصویربرداری شامل یک پالس اشباع­ کننده الکترومغناطیسی مستطیلی با دو پارامتر قابل تنظیم دامنه و عرض استفاده می­شود. انتقال اشباع به پارامترهایی از جمله زمان های استراحت، نرخ تبادل شیمیایی، غلظت عامل کنتراست و ویژگی­های پالس اشباع­ کننده بستگی دارد. در این میان نرخ تبادل و غلظت عامل کنتراست به دلیل وابستگی به برخی از شاخص­ های بالینی از جمله pH، دما و مصرف گلوکز تاثیر گذارترند، لذا مطالعاتی برای اندازه گیری آنها انجام شده است.این دو پارامتر از طریق یک تابع هدف معتبر تحت عنوان انتقال مغناطیس شوندگی غیر­متقارن، منطبق با عامل­ های پارامگنتیک در یک روش تحلیلی با استفاده از داده­ های پارامتری برگرفته از بافت بدن و داده­ های حاصل از آزمایشات تجربی، کمّی ­سازی می­شوند. دقت تابع هدف با اندازه گیری خطای نسبی حاصل از مجذوراختلاف مربعات داده­ های برگرفته از تابع هدف و داده­ های واقعی نویززدا شده (حدود 2 درصد) ارزیابی می­شود. با استفاده از عرض پالس بهینه در قالب یک رابطه بسته و بیشینه تابع هدف، نرخ تبادل و غلظت عامل کنتراست به صورت همزمان تعیین می­شوند.

کلیدواژه‌ها