اثر بهنجار کردن و تعداد تکرار فیلتر خطی حذف اسپکل بر معیار تشابه ساختاری تصاویر متوالی فراصوتی از شریان کاروتید مشترک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه تکنولوژی پرتوشناسی

2 گروه رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان امام خمینی ، تهران

چکیده

هدف مطالعه­ ی حاضر بررسی اثر بهنجار سازی و تعداد تکرار اجرای فیلتر خطی حذف اسپکل بر کیفیت تصاویر فراصوتی متوالی از شریان کاروتید و انتخاب معیار بهینه برای تعداد تکرار فیلتر حذف اسپکل در تصاویر فراصوتی است. 750 تصویر فراصوتی متوالی در طول سه سیکل قلبی از شریان کاروتید سه داوطلب مرد سالم (24، 31 و 42 ساله) و 250 تصویر فراصوتی متوالی در طول سه سیکل قلبی از شریان کاروتید یک داوطلب مرد 65 ساله دارای تنگی آترواسکلروز ثبت شد. با استفاده از یک برنامه نوشته شده در محیط متلب، ابتدا تصاویر با مقیاس ­بندی مجدد سطح خاکستری خون و ادونتیشیا بهنجار شدند و سپس یک فیلتر خطی حذف اسپکل در 10 تکرار بر تصاویر بهنجار شده اعمال شد. کیفیت تصاویر پردازش­ شده با تکرارهای مختلف، با استفاده از شاخص­ های میانگین، واریانس، نسبت سیگنال به نویز، کنتراست نسبی، اندیس نویز اسپکل، نسبت کنتراست به اسپکل و تشابه ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج مطالعه حاضر نشان می­دهد که در میان شاخص ­های مورد ارزیابی، تشابه ساختاری تنها مشخصه ه­ای است که با افزایش تکرار فیلتر رفتار یکنوا ندارد بطوری­که با افزایش تعداد تکرار فیلتر خطی، تشابه ساختاری ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. بهینه تعداد تکرار فیلتر حذف نویز مربوط به بیشینه مقدار تشابه ساختاری است. براساس نتایج مطالعه­ ی حاضر، به نظر می­رسد برای دستیابی به بیشینه تشابه ساختاری به 2 تا 5 مرتبه فیلتراسیون خطی با اندازه 5×5 نیاز است و افزایش بیشتر تعداد فیلتر، ضمن افزایش هزینه محاسباتی موجب کاهش تشابه ساختاری و محو شدن جزتیات تصویر می­شود.