بازشناسی برخط زیر-کلمات فارسی بر اساس ویژگی‌های کدهای زنجیره‌ای فریمن با استفاده از ‌ مدل مخفی مارکوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه برق و مکاترونیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این مقاله سعی بر شناسایی برخط زیر-کلمات فارسی با استفاده از کدهای زنجیره‌ای فریمن و مدل مخفی مارکوف شده است. کدهای زنجیره‌ای با استفاده از جهت شکستگی‌ها، ضمن حفظ جهت حرکت قلم، حجم داده‌ها را کاهش می‌دهد. از این‌رو می‌تواند به عنوان یک روش مؤثر در شناسایی برخط زیر-کلمات بکار گرفته شود. پس از شکستن زیر-کلمه به بخش‌های تشکیل‌دهنده (بدنه اصلی و ریزحرکات)، با استفاده از کدهای زنجیره‌ای فریمن، هر بخش به صورت مجزا کدگذاری می‌شود. از آنجائیکه این کدها به تنهایی جهت شناسایی زیر-کلمه کافی نمی‌باشند، آنها را با ویژگی‌های دیگری که از بردارهای افقی و عمودی زیر-کلمات بدست می‌آیند تلفیق کرده و مجموعه ویژگی‌های استخراج شده را جهت شناسایی نهایی به طبقه‌بندی‌کننده مدل مخفی مارکوف ارسال می‌کنیم. ساخت مدل با استفاده از الگوریتم Baum-Welch و آموزش برنامه با الگوریتم پیشرو انجام گرفته است. بکارگیری مراحل یاد شده بر روی پایگاه داده‌ای مشتمل بر 2000 نمونه زیر-کلمه، نرخ شناسایی تا 5/93 درصد را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها