نهان نگاری ایمن مبتنی بر جاسازی ماتریسی جهت افزایش نرخ و بازدۀ جاسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

با پنهان‌ سازی بیت‌ های محرمانه در یک سیستم نهان نگاری تصویر، تصاویر حامل اطلاعات محرمانه دچار اعوجاج می ‌شوند. این امر منجر به احتمال ظن دشمن به وجود پیام محرمانه در این تصاویر می‌ شود. جاسازی ماتریسی از طریق تقسیم تصویر پوششی به بلوک ‌های با طول مشخص و اعمال تغییرات محدود در هر بلوک، به کاهش اعوجاج ناشی از پنهان ‌سازی اطلاعات محرمانه کمک می‌ کند. با این حال، استفاده از این ساختار منجر به محدود شدن ظرفیت اطلاعات قابل پنهان سازی در تصاویر پوششی می ‌شود. در این مقاله، ظرفیت سیستم جاسازی ماتریسی از طریق اصلاح روش فن افزایش می ‌یابد. با افزایش حداکثر تعداد تغییرات در یک بلوک به ازای پنهان ‌سازی تعداد بیت محرمانۀ مشخص در هر بلوک، طول بلوک تصویر پوششی کاهش یافته و از این رو، نرخ جاسازی افزایش می‌ یابد. همچنین به ازای ظرفیت یکسان، اعوجاج کاهش و بازدۀ جاسازی افزایش می ‌یابد. در این روش، تصاویر حامل با کیفیت مطلوب و PSNR بالا حاصل می ‌شود. از طرفی، روش پیشنهادی منجر به افزایش مقاومت در برابر پنهان ‌شکنی می‌ شود. این امر، احتمال ظن دشمن به وجود پیام محرمانه در تصاویر حامل را کاهش داده و امنیت را افزایش می‌ دهد. نتایج شبیه ‌سازی، حاکی از عملکرد مناسب روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روش‌ های موجود در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها