تصدیق برخط امضا با استفاده از ویدئو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشکده مهندسی برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

یکی از روش‌های تشخیص هویت افراد، امضا یا دست خط هر فرد می‌باشد. در این مقاله روشی برای تشخیص امضای یک فرد بر مبنای اطلاعات پویای موجود در ویدئوی دست فرد امضاکننده در حین امضا ارائه شده است. روش پیشنهادی شامل چهار مرحله است. در مرحله اول تصویر پیش‌زمینه که شامل دست و قلم فرد امضاکننده است، در هر فریم استخراج می‌شود. در مرحله بعد مختصات نوک قلم تصویر پیش‌زمینه در هر فریم تعیین می‌شود تا بتوان شکل امضا را با پیوند دادن این نقاط تشکیل داد. در این مرحله روشی برای تشخیص و رفع خطا در یافتن مختصات نوک قلم ارائه شده است. در مرحله سوم، تعدادی ویژگی مربوط به شکل امضا و تصویر انرژی حرکتی از امضای هر فرد استخراج می‌شود. در مرحله آخر مدل امضای هر فرد تشکیل می‌شود که توسط آن امضاهای اصلی از جعلی تمیز داده شود. به‌منظور آزمایش روش پیشنهادی از پایگاه داده‌ای که در کار این مقاله تهیه شده و شامل امضاهای 50 فرد است استفاده می‌شود. از 13 امضای اصلی هر فرد برای آموزش و تشکیل مدل امضا و از 8 امضا اصلی دیگر و 8 امضای جعلی برای آزمایش روش پیشنهادی استفاده می‌شود. دقت و نرخ خطای برابر،معیارهای ارزیابی کمَی روش پیشنهادی هستند. مقادیر این دو معیار برای روش پیشنهادی به ترتیب 95/02 و 3/8 درصد به دست آمده است.   

کلیدواژه‌ها