ارائه روش میانگین وصله های سه بعدی به منظور حذف شی متحرک و ترمیم ویدئو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مخابرات و عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 بخش مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

این مقاله، روش میانگین‌های غیرمحلی را در حالت سه بعدی برای کاربرد ترمیم ویدئو پیشنهاد می‌کند. این روش شامل مراحل اولویت‌بندی پیکسل‌های هدف و ترمیم آنها می‌شود. اولویت‌بندی پیکسل‌های هدف با توجه به اطلاعات ساختار و بافت وصله پیرامون آن (وصله هدف) انجام می‌پذیرد. برای دسته‌بندی وصله به بافت و ساختار از معیار آنتروپی استفاده می‌شود. الگوریتم پیشنهادی برای تخمین پیکسل‌های خسارت دیده از چندین وصله غیرمحلیِ مشابه به‌جای بهترین وصله منطبق استفاده می‌کند. نتایج کمی و کیفی آزمایش‌ها در زمینه حذف شی متحرک از تصویر ویدئو، برتری روش پیشنهادی در مقایسه با روش‌های مرسوم را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها