تشخیص تومورهای مغزی با استفاده از ترکیب سیستم استنتاج فازی-عصبی وفقی و خوشه بندی سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

تشخیص محدوده تومورهای مغزی یک گام مهم و اساسی در سیستم‌های تشخیص و درمان خودکار می باشد. در این مقاله یک روش ترکیبی مبتنی بر سیستم استنتاج فازی-عصبی وفقی (ANFIS) و خوشه بندی سلسله مراتبی برای تشخیص موقعیت و محدوده تومورهای مغزی ارائه شده است. برای این منظور ابتدا خط مرکزی ناحیه مغز تشخیص داده شده، سپس با بلاک بندی ناحیه دو نیمکره مغز و استخراج ویژگی شدت روشنایی و بافت هر بلاک و نیز با بهره گیری از ویژگی تقارن موجود در دو نیمکره مغز، بلاک های حاوی بافت های توموری با استفاده از دسته بندی کننده ANFIS تشخیص داده می شوند. در نهایت با هموارسازی تصویر تصاویر تشدید مغناطیسی (MRI) مغز و با بهره گیری از خوشه بندی سلسله مراتبی محدوده دقیق تومور مشخص خواهد شد. روش ارائه شده روی تصاویر MRIبانک Harvard ارزیابی شده است. کارایی روش ارائه شده با استفاده از معیار دقت برابر %۷/۴±۱/۹۸، حساسیت برابر%۲/۳±۱/۹۴ و خاصگی آن برابر%۹/۴±۷/۹۸ می باشد.

کلیدواژه‌ها