معرفی یک روش جدید برای بهبود کیفیت تصاویر زیر آب در فضای رنگی YIQ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 گروه مهندسی کامپیوتر ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، شیراز ، ایران

چکیده

بیشتر وسایل نقلیه هوشمند زیر آبی و وسایل نقلیه کنترل از راه دور دریایی، برای تصویر برداری از زیر آب به دوربین‌های نوری مجهز می‌باشند. لیکن با توجه به خواص آب و ناخالصی آن، کیفیت تصاویر گرفته شده توسط این وسایل تصویربرداری به اندازه کافی مطلوب نیستند. زیرا که آب باعث تضعیف نور شده و هر چه میزان عمق آب بیشتر شود، نور کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد که این موضوع باعث جذب شدن رنگ ها توسط آب خواهد گردید. لذا عملیات پردازش‌ تصویر برای تصاویر زیر آب از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. در این مقاله به منظور افزایش کیفیت تصاویر زیر آب، روش جدیدی برای بهبود تباین تصاویر معرفی شده است. در روش پیشنهادی، از دو عملیات کشش و متعادل‌سازی بافت‌نگار استفاده شده است. در قسمت متعادل‌سازی، یک روش جدید شکستن و برش بافت‌نگار معرفی شده است. روش ارائه شده بر روی چندین تصویر مرجع آزمایش و نتایج حاصل از آن با روش‌های متداول، مورد مقایسه قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل نتایج روش پیشنهادی، افزایش 40/16% تباین در مقایسه با روش ساتیا و همکاران، که بهترین روش در بین روش های مورد مقایسه می‌باشد، را در بهترین حالت نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها