مقایسه روش های تجزیه مد تجربی و موجک در تشخیص ترک های جوشکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک

2 تهران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران، گروه ایمنی هسته ای و حفاظت پرتوی

چکیده

رادیوگرافی صنعتی یکی از مهمترین روش های آزمون های غیر مخرب برای شناسائی عیوب جوشکاری مانند ترک می باشد. تشخیص دقیق عیب های ترک (تفسیر فیلم) به دقت و مهارت شخص پرتوکار و کیفیت فیلم های پرتونگاری بستگی دارد. بسیاری از تصاویر تهیه شده به روش پرتونگاری صنعتی وضوح کافی را ندارند. در نتیجه روش هایی مورد نیاز است که بتوان این عیب ها را با دقت بیشتری بررسی کرد. ترک ها بعلت شکل ظاهری و کوچک بودن پهنای آنها نسبت به طولشان، ترکیب فرکانسی خاصی نسبت به سایر عیوب جوشکاری دارند. بنابراین با روش های تحلیلی پردازش تصویر بر اساس فرکانس و زمان می توان سیگنال های آنها را تجزیه و تحلیل کرد. در این تحقیق با استفاده از دو روش تجزیه مد تجربی و تبدیل موجک که مبتنی بر مشخصات زمانی و فرکانسی سیگنال ها هستند نواحی و شکل ترک در جوش مشخص و مقایسه شده اند. در هر دو روش با ترکیب وزنی مولفه های بدست آمده از تجزیه تصاویر، تصاویری ساخته شده اند و عیوب ترک در آنها بررسی شده است. نتایج حاصل از بکارگیری هر دو روش نشان می دهند روش تجزیه مد تجربی نسبت به روش تبدیل موجک در شناسایی عیوب ترک مناسب تر است و در این تصاویر هر چند کنتراست کاهش یافته ولی شکل و محل ترک ها واضح تر شده اند.
 
   

کلیدواژه‌ها