تعیین توزیع دانه بندی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجار با استفاده از بازشناسی الگوی تصاویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 بخش مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

توزیع ابعادی توده سنگ خرد شده، از مهم‏ترین پارامترها در انفجار معادن روباز است که می‌تواند بر بازدهی عملیات استخراج و فرآوری تاثیر گذار باشد. به‌منظور ارزیابی نتایج حاصل از انفجار، روش پردازش تصویری دیجیتال یک روش غیر مستقیم سریع و قابل اعتماد است. در این تحقیق بر پایه روش‌های استخراج ویژگی‌های دیداری و استفاده از شبکه های عصبی، الگوریتمی جهت تعیین توزیع دانه بندی توده سنگ خرد شده ناشی از انفجار ارائه شده است. تعداد 26 تصویر آزمایشی توده سنگ خرد شده، برای تعیین توزیع اندازه استفاده شده و نتایج حاصله با نتایج روش لبه‌یابی دستی و خودکار قطعات سنگ در نرم افزار Split- Desktop  مقایسه شد. نتایج به‌دست آمده یک بهبود کلی را در ارزیابی توزیع اندازه قطعات سنگ نشان داد. کاهش خطای 67%، 57% و 28% به‌ترتیب با استفاده از روش‌های فوریه، فیلترهای گابور و موجک حاصل شد. همچنین در ارزیابی اندازه‌های 10F تا 50F، روش‌های فوریه، گابور و موجک به‌ترتیب بهبود 52%، 40% و 21% را نشان داد.

کلیدواژه‌ها