ته‌نقش گذاری بهینه تصاویر با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب ترکیبی برای انتخاب بلوک‌ها و حدود آستانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جیرفت

چکیده

ته‌نقش‌گذاری روشی برای جاسازی ته‌نقش درون یک تصویر دیجیتال به منظور حفاظت از حق طبع و نشر آن است. ته‌نقش می‌بایستی دارای دو خاصیت متضاد شفافیت و مقاومت باشد. دو عامل عمدهٔ بهبود این دو پارامتر مکان جاسازی ته‌نقش و تعیین حدود آستانه بهینه برای جاسازی ته‌نقش در تصاویرمی‌باشند. در این مقاله یک روش ته‌نقش‌گذاری جدید و مقاوم در دامنه تبدیل هادامارد ارائه شده است که جهت انتخاب بلوک‌ها و حدود آستانه مناسب از  الگوریتم کرم شب‌تاب ترکیبی(HFA) استفاده می‌کند.HFA نسخهٔ تغییر یافته الگوریتم کرم شب‌تاب برای تولید هم زمان  مقادیر گسسته و غیر تکراری جهت انتخاب بلوک‌ها و مقادیر پیوسته برای انتخاب حدود آستانه است که در این مقاله برای اولین بار ارائه شده و بکار رفته‌است.در هر بلوک انتخاب شده از تصویر میزبان، پس از انجام تبدیل هادامارد چهار بیت ته‌نقش با استفاده از حدود آستانه بهینه جاسازی می‌شوند. بازیابی ته‌نقش بصورت نیمه‌کور انجام می‌شود و تابع هدف الگوریتم بهینه ساز، ترکیبی از میزان شفافیت و مقاومت ته‌نقش است. این روش هم برای تصاویر خاکستری و هم برای تصاویر رنگی قابل اجرا است. نتایج تجربی نشان دادند که روش ارائه شده نه تنها دارای مقاومت بالایی در برابر حملات گوناگون است بلکه از نظر شفافیت نیز نتایجی بهتر از سایر روش‌های مشابه موجود تولید می‌کند.

کلیدواژه‌ها