دسته‌بندی نوع تاری تصویر در تاری‌های سراسری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

تاری یکی از خرابی‌های متداول در تصاویر است. این خرابی به دلیل سرریز اطلاعات یک پیکسل در پیکسل‌های همجوار آن ایجاد می‌شود. تاری انواع مختلفی دارد وعدم آگاهی از نوع آن، روش‌های رفع تاری را در بهسازی تصویر با مشکل مواجه می‌سازد. در این مقاله، روشی در حوزه مکان ارائه شده است که قادر به تشخیص چهار نوع تاری سراسری شامل تاری گوسین، تاری مستطیلی، تاری ناشی از حرکت دوربین و تاری ناشی از عدم تنظیم لنز است. روش پیشنهادی در این مقاله، از مفهوم همبستگی در تصویر برای شناسایی انواع مختلف تاری استفاده می‌کند. همبستگی، میزان وابستگی و ارتباط پیکسل‌های همجوار را نشان می‌دهد. در تاری‌های مختلف، نحوه اثرگذاری هر پیکسل روی پیکسل‌های همجوار آن متفاوت است. بر اساس نحوه اثرگذاری، ویژگی‌های لازم برای تشخیص هر تاری استخراج می‌شوند. صحت کلی روش پیشنهادی برای تشخیص وجود تاری و همچنین انواع مختلف آن، 90/4 درصد است. مقایسه این کار با روش‌های موجود، برتری روش پیشنهادی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها