تولید طرح چهره از تصویر نمونه با کدگذاری الگوی دودویی محلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزمایشگاه بینایی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

2 گروه برق و مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

سنتز طرح چهره از عکس نمونه در­ سرگرمی­ های دیجیتالی و تحقیقات پزشکی قانونی نقش مهمی دارد. در­ این مقاله، سنتز طرح چهره دو فرآیند اصلی دارد. در فرآیند اول انتخاب همسایه ­ها و در فرآیند دوم بازسازی ضرایب نمایش انجام می­شود. مدت زمان اجرا و پیچیدگی محاسبات به فرآیند انتخاب تکه­ های همسایه­ بستگی دارد. تولید طرح چهره با روش­های state of the art، فرآیند انتخاب همسایگی برای داده ­های مؤثر را با جستجوی k نزدیکترین همسایگی اجرا می­کند. از این رو، مدت زمان اجرای سنتز­­ را افزایش می­دهند. همچنین برای انتخاب تکه ­های همسایه به بررسی تمام داده ­های آموزشی نیاز دارند. در نتیجه، پیچیدگی محاسباتی با تعداد داده ­های آموزشی افزایش یافته و باعث محدودیت مقیاس ­پذیری می­شود. در این مقاله، ما یک روش ­مؤثر را با کدگذاری دودویی محلی و نمونه ­برداری در محل اجرا می­کنیم. سپس با استخراج شکل از بافت­های حاصل­ و تعیین ­وضعیت سطوح، طرح­ چهره را نمایش می­دهیم. آزمایش­ های ما روی جفت تصاویر پایگاه داده CUHK نشان می­دهد که روش ارایه شده در مقایسه با روش­های state of the art از نظر کیفیت طرح­های تولید شده و مدت زمان اجرای محاسبات برتری دارد. همچنین روش پیشنهادی در برابر مشکلات خطاهای حسی چهره که باعث تغییرشکل ناهمگون در طرح چهره می­شود، مقاوم می­باشد.

کلیدواژه‌ها