روشی نوین برای توصیف و دسته بندی تصاویر بافتی رنگی با استفاده از کُدگذاری تُنُک ویژگی‌های چهارگانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی مخابرات، دانشگاه صنعتی قوچان

چکیده

رنگ و بافت دو مولفه بسیار مهم در تشخیص و تمایز بین اشیاء مختلف در دنیای واقعی می باشند. اخیرا، نمایش چهارگانی (کواترنیونی) تصاویر تبدیل به یک شیوه کارآمد برای توصیف تصاویر رنگی شده است. با استفاده از نمایش چهارگانی تصاویر رنگی، امکان پردازش و در نظر گرفتن اطلاعات متقابل بین کانال های رنگی تصاویر به صورت توامان فراهم می شود. تاکنون عملگرهای چهارگانی ساده ای همچون عملگرهای چرخش، انعکاس و انتقال کلیفورد برای تصاویر رنگی توسعه یافته اند. با اعمال این عملگرهای ساده بر تصاویر رنگی، می توان اطلاعات کم عمقی در خصوص رابطه بین کانال های رنگی یک تصویر به دست آورد. در این مقاله، ابتدا عملگرهای چهارگانی جدیدی موسوم به عملگرهای چهارگانی ترکیبی را پیشنهاد می دهیم که از ترکیب متوالی و دلخواه عملگرهای چهارگانی ساده تشکیل می شوند. با استفاده از عملگرهای پیشنهادی می توان اطلاعات عمیق تری از تصاویر رنگی را استخراج نمود. سپس، روشی مبتنی بر مفهوم کُدگذاری تُنُک را برای دسته بندی تصاویر بافتی رنگی توصیف شده توسط عملگرهای چهارگانی ترکیبی پیشنهاد می دهیم. نتایج تجربی نشان می دهند که روش پیشنهادی برای دسته بندی تصاویر بافتی رنگی از دقت بالاتری در مقایسه با سایر روش های موجود بر روی سه پایگاه مشهور از تصاویر بافتی رنگی برخوردار است

کلیدواژه‌ها