ارزیابی کیفیت تصاویر رنگی با استفاده از‌ ویژگی‌های ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری کامپیوتر

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از ارزیابی کیفیت تصویر، ارائهٔ‌ مدلی برای اندازه‌گیری کیفیت تصویر است به گونه‌ای که مدل یاد شده بیشترین سازگاری با سیستم بینایی انسان را داشته باشد. در این مقاله روشی برای ارزیابی کیفیت تصاویر رنگی با استفاده از ترکیب سه ویژگی اندازه گرادیان، هم‌فازی و برجستگی‌های دیداری که ساختار تصویر را به شیوهٔ‌ کارایی نمایش می‌دهند، ارائه شده است. این سه ویژگی ارتباط بسیار نزدیکی با سیستم بینایی انسان دارند، هر گونه تخریبی بر روی تصویر موجب ایجاد تغییراتی در این سه ویژگی می‌شود. در روش ارائه شده از اندازهٔ‌ تغییرات این ویژگی‌ها برای تخمین کیفیت دریافتی توسط سیستم بینایی انسان کمک گرفته شده است. نتایج آزمایش‌ها بر روی مجموعه داده‌های موجود نشان می‌دهد که الگوریتم مطرح شده همبستگی زیادی با معیار انسانی داشته و در مقایسه با روش‌های موجود نتایج مطلوبی فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها