الگوریتمی تمام خودکار و مقاوم در برابر سایه برای تخمین سرعت و ابعاد خودروها از روی تصاویر دوربین‌های نظارتی جاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتر الکترونیک، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 گروه مهندسی الکترونیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

در این مقاله روشی قدرتمند و مقاوم به سایه برای تخمین سرعت و ابعاد خودروها بطور تمام خودکار، با استفاده از ویدئوی دوربین نظارتیِ جاده ارائه شده­ است. در روش پیشنهادی، در گام اول با بررسی چند قاب ابتدایی و با توجه به حرکت خودروها، مختصات نقاط محوشدگی و فاصله کانونی دوربین بدست­ می­ آید. سپس با شناسایی پیش­ زمینه و حذف سایه از آن، محدوده دقیق هر خودرو تعیین می­شود و جعبه سه بُعدی محیطی برای هر خودرو تشکیل می­گردد. پس از تصویر کردن خودرو بر صفحه فرضی جاده و حذف پرسپکتیو، ضریب متری (تبدیل پیکسل به متر) با توجه به ابعاد واقعی خودروی غالب محاسبه می­شود. حذف پرسپکتیو و استفاده از ضریب متری، امکان تخمین سرعت و ابعاد خودروها در هر قاب را فراهم می­کند. لیکن برای کاهش خطا با ردیابی هر خودرو این پارامترها در بازه‌ای که خودرو در معرض دوربین قرار دارد، تجمیع شده و هیستوگرام­ هایی برای سرعت و ابعاد هر خودرو تشکیل می­شود. سپس بیشینه‌ی این هیستوگرام­ ها، به عنوان مقادیر سرعت و ابعاد هر خودرو گزارش می­شود. مقایسه نتایج روش پیشنهادی با روش­های دیگر بیانگر خطای کمتر این روش است. به­ گونه ­ای که بیشترین خطا برای مجموعه ­های تست در تخمین سرعت برابر با km/h  1/17 و در تخمین ابعاد برابر با 2/6% است.

کلیدواژه‌ها