حاشیه نویسی خودکار تصاویر مبتنی بر خوشه بندی دو‌سطحی بصری و معنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

حاشیه‌نویسی خودکار تصاویر به ایجاد خودکار برچسب‌های متنی مطابق با محتوای بصری تصاویر دلالت دارد. اگرچه در دهه گذشته تحقیقات فراوانی در این زمینه انجام گرفته است اما وجود برچسب‌های متعدد و وجود شکاف معنایی میان این برچسب‌ها و ویژگی‌های سطح پایین بصری باعث کاهش دقت و کارایی این سامانه‌ها شده است. در این پژوهش یک روش حاشیه‌نویسی با استفاده از خوشه‌بندی دو‌سطحی بر مبنای ویژگی‌های کاهش یافته با الگوریتم وراثتی و نیز معانی پیشنهاد شده است. خوشه‌بندی باعث می شود تصاویر مشابه به هم از لحاظ بصری و نیز تصاویر مرتبط به هم از جهت معنایی در کنار هم قرار گرفته و حاشیه‌نویسی شوند. این کار علاوه بر تسریعحاشیه‌نویسی، کارایی قابل قبولی برای یک سامانه حاشیه‌نویسی نیز داشته است. برای ارزیابی روش، دو دادگان شناخته شده Corel5k و IAPR TC-12 انتخاب شده‌اند. نتایج به دست آمده روی این دو دادگان عملکرد قابل قبول روش پیشنهادی را در مقایسه با دیگر روش‌ها نشان می دهد.
 

کلیدواژه‌ها