نویسنده = رمضانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تخمین حالت و همتراز سازی مدل های سه بعدی با کمینه سازی تابع خطا در تصاویر سایه نما

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 28-43

محمد رمضانی؛ حسین ابراهیم نژاد