نویسنده = فرقانی، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی چهره مقاوم نسبت به انسداد و تخریب برمبنای نمایش مشارکتی و کورآنتروپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1398

شادی کلالی؛ یحیی فرقانی؛ مجید وفایی جهان