دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-190 
ویژگی‌های آگاه به محتوا برای قطعه‌بندی معنایی تصویر

صفحه 153-164

مجید نصیری؛ حمیدرضا رشیدی کنعان؛ سید حمید امیری