دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-89