دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، تیر 1396، صفحه 1-85 
نهان نگاری ایمن مبتنی بر جاسازی ماتریسی جهت افزایش نرخ و بازدۀ جاسازی

صفحه 17-28

علیرضا پورمحمدعلی؛ مریم پور محی آبادی؛ حسین نظام آبادی پور