دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392 
5. آشکارسازی گل در ویدیو مسابقات فوتبال با استفاده از سیستم استنتاج فازی

صفحه 44-57

محمدحسین سیگاری؛ حمید سلطانیان زاده؛ حمیدرضا پوررضا