دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-139 
9. ارائه روش میانگین وصله های سه بعدی به منظور حذف شی متحرک و ترمیم ویدئو

صفحه 113-128

فاطمه شیخعلیشاهی؛ سعید سریزدی؛ حسین نظام آبادی پور