مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر (JMVIP) - بانک ها و نمایه نامه ها