مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر (JMVIP) - فرایند پذیرش مقالات