مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر (JMVIP) - اخبار و اعلانات