نویسنده = حسین ابراهیم‌نژاد
تولید طرح چهره از تصویر نمونه با کدگذاری الگوی دودویی محلی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 133-146

امیررضا امیرفتحیان؛ حسین ابراهیم نژاد