تشخیص خرابی در قطعات فلزی از طریق تصاویر C-scan حاصل از حسگر AMR با استفاده از روش مبتنی بر یادگیری عمیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت

2 دانشکده فنی، گروه مهندسی برق، دانشگاه گیلان

چکیده

امروزه روش­های ارزیابی غیرمخرب (NDE)برای تشخیص خرابی در قطعات صنعتی از سه مرحله تشخیص، مکان یابی و تعیین مشخصات خرابی تشکیل می گردند. اما علی­رغم اینکه تکنیک های مبتنی بر NDE موجود در صنعت دارای نتایج نسبتاً قابل قبول در آشکارسازی وجود خرابی و تعیین محل آن هستند، اما تشخیص دقیق­ شکل، ابعاد و عمق خرابی هنوز به ­عنوان یک چالش باقی مانده است. در این مقاله روشی برای تخمین قابل اعتماد از مشخصات خرابی در قطعات فلزی با استفاده از سیستم اندازه­ گیری برپایه آزمون جریان­­ گردابی (ECT) و سیستم پس ­پردازش مبتنی بر تکنیک­ یادگیری عمیق ارائه شده است. به این صورت که از یک روش یادگیری عمیق به ­منظور تعیین مشخصات خرابی موجود در یک قطعه فلزی، از طریق تصاویر C-scan حاصل از میدان مغناطیسی سطح قطعه که بوسیله یک حسگر مغناطومقاومت ناهمسانگر (AMR)اخذ شده­ اند، استفاده شد. در این خصوص، پس از مراحل طراحی و تنظیم شبکه عصبی پیچشی عمیق (DCNN) و اعمال آن به تصاویر C-scan اخذ شده از سیستم اندازه­گیری، روش یادگیری عمیق ارائه شده با روش های شبکه ­های عصبی مصنوعی (ANNs) متداول مانند پرسپترون چند لایه (MLP) و تابع پایه شعاعی (RBF) بر روی تعدادی از نمونه­ های فلزی با خرابی مختلف مشخص مقایسه گردید. نتایج نشان دهنده برتری روش پیشنهادی برای تخمین مشخصات خرابی در مقایسه با سایر روش های آموزش محور کلاسیک می باشد.

کلیدواژه‌ها