روشی نوین به منظور کاهش نویز لکه‌ای تصاویر رادارهای دهانه ترکیبی در حوزه موجک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

تصاویر رادارهای دهانه ترکیبی  SAR (Synthetic Aperture Radar) کاربردهای فراوانی در زمینه ­های گوناگون دارند. اما وجود نویز ضرب شونده ای به نام نویز لکه ای  پردازش این تصاویر را با مشکل مواجه می­ کنند. لذا کاهش نویز لکه ای از گام­ های ضروری پردازش تصاویر SARاست. در این مقاله، روش بیزین نوینی به منظور  کاهش نویز لکه ای تصاویر SARدر حوزه موجک ارائه می شود که بر مبنای استفاده از مدلسازی توام است.
در روش پیشنهادی، ابتدا تبدیل لگاریتم و سپس تبدیل موجک به تصاویر SAR اعمال می­ گردد. سپس مدلسازی ضرایب موجک با استفاده از توزیع گوسی معکوس نرمال NIG (Normal Inverse Gaussian) توامان انجام می­ شود. با توجه به اهمیت دقت مدلسازی آماری و  وجود وابستگی میان ضرایب موجک، در مدل آماری ارائه شده وابستگی­ های ضرایب موجک درون یک زیر باند در نظر گرفته شده و توزیع چند متغیره ضرایب موجک استفاده می ­شود. سپس به منظور حذف نویز تصاویر SAR، تخمین­گر بیزین کمترین خطای مربعات MMSE (Minimum Mean Square Error) بر مبنای استفاده از مدل پیشنهادی طراحی می­ گردد. نتایج آزمایشات روی تصاویر شبیه سازی شده و تصاویر SAR واقعی حاکی از کارایی بالای روش پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها