شناسایی اختلال راه رفتن افراد مبتلا به ناتوانی حرکتی مفصل زانو با استفاده از سیستم فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، دانش‌آموخته دانشکده فناوری‌های نوین، دانشگاه سمنان

2 دانشکده برق وکامپیوتر، دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری هوش مصنوعی، دانشکده برق وکامپیوتر، دانشگاه سمنان

چکیده

اختلال در راه رفتن یک مشکل شایع در جامعه است که می‌تواند به‌عنوان یک آسیب، زندگی فرد را محدود کند. تشخیص صحیح و سریع این اختلال می‌تواند به روند بهبود و درمان کمک کند، ازاین‌رو همواره پژوهش‌هایی انجام‌شده است که بر مبنای آن پزشک بتواند یک برنامه درمانی مناسب برای بیمار در نظر بگیرد.
در این پژوهش از یک حسگر کینکت که قابلیت شناسایی ۲۵ نقطه از نقاط آناتومیکی بدن فرد را دارد به‌منظور دریافت و ثبت داده استفاده‌شده است، بر مبنای اطلاعات سه بعدی به دست آمده از 25 نقطه، تعداد 8 ویژگی استخراج شد که نتایج نشان داده‌است تعداد 7 ویژگی استخراج شده، تفکیک پذیری بهتری داشتند. راهکار موردنظر بر مبنای سیستم فازی تعریف‌شده که یک گروه پزشکی به عنوان خبره در این سیستم همکاری می‌نمایند. تعداد شرکت‌کنندگان ۹۰ نفر می‌باشد که در گام اول از مجموع داده های 50 نفر بیمار حرکتی و 40 نفر افراد سالم، از داده‌ی ۴۵ نفر برای استخراج  قواعد فازی بر‌مبنای نظرات خبرگان استفاده شد همچنین برای اینکه در ساخت مدل بایاس کمتری اتفاق بیوفتد از روش k-fold در دسته بندی داده ها استفاده شده است.در گام دوم از داده‌ی ۴۵ نفر دیگر برای ارزیابی سیستم پیشنهادی استفاده گردید. خروجی‌های حاصل از صحت‌سنجی سیستم فازی نشان می‌دهد که بر مبنای ۷ ویژگی تعریف‌شده و قواعد ساخته در سیستم فازی، دقت، گزارش‌شده 95 درصد است.

کلیدواژه‌ها