دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-174 
دسته‌بندی نوع تاری تصویر در تاری‌های سراسری

صفحه 105-118

الهه علی پور؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح