دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-74 
انطباق تصاویر انتشار با رزولوشن زاویه ای بالا

صفحه 1-9

مریم افضلی؛ عمادالدین فاطمی زاده؛ حمید سلطانیان زاده


بهبود تشخیص جلوه های کنشی درد در چهره توسط انتقال سبک

صفحه 45-56

امین محمدیان؛ حسن آقایی نیا؛ فرزاد توحیدخواه