راهنمای نویسندگان

 اگر مقاله شما پذیرفته شده و می خواهید نسخه نهایی را آماده کنید لطفاً در اینجا کلیک کنید. (قالب ورد - قالب پی دی اف - قلم نیلوفر)

  

نویسنده گرامی لطفا برای تدوین مقاله خود به نکات زیر توجه کنید:

 1. زبان رسمی مجله فارسی است بنابراین از ارسال مقاله های غیر فارسی پرهیز کنید.

 2. مقاله شما نباید همزمان برای کنفرانس یا نشریه دیگری فرستاده شده باشد.

 3. تشخیص اینکه یک مقاله، کامل، مروری یا کوتاه باشد با هیات تحریریه است. مقاله مروری تنها در صورتی که دست کم یکی از نویسندگان آن در موضوع مقاله شاخص باشد، برای داوری پذیرفته می شود. 

 4. مقاله باید حاصل مطالعه، تجربه‌ و پژوهش‌ نویسندگان آن باشد.

 5. ادعای اصلی مقاله را به روشنی بیان کنید. ارائه یک نمودار بلوکی از راهکار پیشنهادی می تواند موثر باشد.

 6. با تحلیل نتایج حاصل و مقایسه با نتایج تحقیقات مشابه، جایگاه تحقیق خود را نسبت به کارهای پیشین به دقت بیان کنید.

 7. تلاش کنید مقاله را به شیوایی بنویسید. شکل ها و جدول ها از وضوح لازم برخوردار بوده و به راحتی قابل ملاحظه باشند. ساختار و محتوای مقاله به گونه ای باشد که موضوع مقاله برای خواننده به راحتی قابل درک باشد. از واژگان فارسی استفاده کنید و از غلط های املایی و اشتباه های نگارشی پرهیز کنید.

 8. مقاله خود را در هر دو قالب "پی دی اف" و "ورد" آماده و ارسال کنید.

 9. در یک صفحه پوششی، به سه پرسش زیر با دقت کامل، در سه بند جدا، پاسخ دهید. این صفحه را، با شماره صفر، همراه با مقاله خود (مجموعا در یک فایل) آماده کنید. در غیر این صورت، مقاله شما در چرخه داوری قرار نمی گیرد.

 • ادعای اصلی این تحقیق چیست؟ 
 • از بین مراجع این مقاله، سه مرجع نزدیکتر به کار خود را ذکر کنید.
 • از ادعای اصلی این مقاله به چه  شکلی دفاع شده است؟

 

 قالب نگارش مقاله، فرم واگذاری حق نشر و تعارض منافع:

          »  دریافت راهنمای نگارش مقاله 

          »  دریافت فرم واگذاری حق نشر

          »  دریافت فرم تعارض منافع

 

برای آگاهی از فرایند عمومی پذیرش مقالات و میانگین زمان داوری، در اینجا کلیک کنید.

 

 تذکر: ارزیابی علمی و  انتشار مقاله برای نویسندگان آن هزینه ای ندارد.