اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حمید سلطانیان زاده

پردازش تصاویر پزشکی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

hszadehut.ac.ir

سردبیر

احسان‌اله کبیر

بازشناسی الگو استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

kabirmodares.ac.ir
0000-0002-5610-7611

اعضای هیات تحریریه

حمید ابریشمی مقدم

بازشناسی الگو استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

moghadameetd.kntu.ac.ir

منصور جم زاد

بینایی ماشین استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

jamzadsharif.edu

غلامعلی حسین زاده

مهندسی پزشکی استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

ghzadehut.ac.ir

علیرضا ذوالقدر اصلی

پردازش سیگنال استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

zolghadrshirazu.ac.ir

محمدباقر شمس الهی

بازشناسی الگو استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

mbshamssharif.edu
0000-0001-8179-2086

محمود فتحی

مدلسازی سخت افزار، بینایی ماشین استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

mahfathyiust.ac.ir
0000-0003-0852-5488

بابک نجار اعرابی

ماشین بینایی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

araabiipm.ir
0000-0002-5283-263X

حسین نظام آبادی پور

الگوریتم های تکاملی، بازشناسی الگو استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

nezamuk.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

سید کمال الدین ستاره دان

بیوالکتریک استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

ksetarehut.ac.ir
0000-0001-5928-8668

رضا صفابخش

بینایی ماشین، هوش محاسباتی استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

safaaut.ac.ir
0000-0002-4937-8026

محمدعلی قنبری

کدینگ ویدئو استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه اسکس

ghanessex.ac.uk
0000-0002-5482-8378