نویسنده = مهناز رضوی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی خودکار مکان مورد توجه به کمک توزیع غیر پارامتری مبتنی بر ریسک بیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1398

مهناز رضوی؛ امیرحسین طاهری نیا؛ هادی صدوقی یزدی