مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر (JMVIP) - راهنمای نویسندگان