مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر (JMVIP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله