مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر (JMVIP) - پرسش‌های متداول