نویسنده = علیرضا احمدی فرد
تعداد مقالات: 4
1. بهینه‌سازی ساختار هدف در سیستم ردیابی حرکت مبتنی بر دوربین

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 63-75

امیرحسین نایبی آستانه؛ علیرضا احمدی فرد


2. افزایش تفکیک پذیری تک تصویری با یادگیری از نواحی سگمنت شده تصویر ورودی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-121

ملیحه حبیبی؛ علیرضا احمدی فرد؛ حمید حسن پور


3. شناسایی رفتارهای ناهنجار در تصاویر ویدئویی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-78

بهنام سبزعلیان؛ حسین مروی؛ علیرضا احمدی فرد


4. افزایش تفکیک‌پذیری چند تصویری در حضور نویز با تعیین تطبیقی وزن جمله‌ها در تخمینگر MAP

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 23-38

نفیسه مفیدی؛ علیرضا احمدی فرد