بررسی محیط کشت ریزجلبک‌های بیودیزلی با استفاده از ماشین بینایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیستم‌های انرژی- فناوری انرژیی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 گروه مهندسی سیستم‌های انرزی، دانشکده فناوری نوین، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

یکی از عوامل مهم در رشد ریزجلبک‌ها مقدار نمک لازم برای تغذیه آن‌ها است. طبق این پژوهش،محیط کشت برای ریزجلبک نانوکلروپسیس، در غلظت‌های مختلف نمکی آماده شده و در هر شبانه‌روز میزان رشد ریزجلبک‌های فعال به کمک فناوری ماشین بینایی بررسی گردید. حداکثر و حداقل تراکم سلول‌های ریزجلبک در روز هفتم پرورش به ترتیب 105×0.38±104×286.23(در غلظت 35 میلی‌گرم‌برلیتر) و 105×0.48±104×168.58(در غلظت 100 میلی‌گرم‌برلیتر) سلول در هر میلی‌لیتر به دست آمد. در تحلیل سیستم رشد، الگوریتم‌ رگراسیون خطی ساده (با کمترین خطا)، رگراسیون خطی، پرسپترون چندلایه و پردازش گوسین (با بیشترین خطا) که به ترتیب دارای ضرایب همبستگی 0.9095، 0.9039، 0.8623 و 0.7335 بودند، نتایج خوبی را نشان دادند. همچنین سامانه توسط شبکه عصبی مصنوعی در محدوده 4 تا 20 نرون ارزیابی شد. بررسی داده‌ها نشان داد دیدگاه بیوسیستمی به کشت ریزجلبک به کمک پردازش تصویر ضمن دقت بالاتر و هزینه و وقت کمتر تخمین موفقیت‌آمیزی از روند رشد در غلظت‌های مختلف نمکی در مقایسه با دیگر روش‌های کنترل رشد به دست می‌دهد.

کلیدواژه‌ها