هم‌مرجع سازی دقیق باند به باند تصاویر چند طیفی هوایی بر اساس کاهش خطای عدم انطباق باندها حاصل از جابه‌جایی ارتفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

3 دانشکده عمران و نقشه‌برداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

با گسترش پهپادها در کاربردهای کشاورزی، دوربین‌های چند طیفی جدید به‌گونه‌ای در ابعاد کوچک طراحی شدند تا بر روی این سکوها قابل‌نصب باشند. این دوربین‌ها دارای ساختار sچند عدسی می‌باشند که هر عدسی مربوط به یک بخش از طیف الکترومغناطیس است. به دلیل ساختار نوری (اپتیک) این دسته از دوربین‌ها و نحوه‌ی چیدمان عدسی‌های آن‌ها، در پردازش داده‌های به‌دست‌آمده از آن‌ها، چالش عدم انطباق باندهای تصویر چند طیفی مطرح هست. این عدم انطباق به‌ویژه در مناطق با اختلاف ارتفاع زیاد و فاصله تصویربرداری کم، بیشتر بوده که در کاربردهایی چون تحلیل سلامت گیاهان و پایش آفت‌ها غیرقابل‌ چشم‌پوشی است. چراکه در ارتفاع پرواز پایین، جابه‌جایی ناشی از اختلاف ارتفاع برای یک عارضه در عدسی‌های مختلف از دوربین چند طیفی، یکسان نبوده و این عدم یکنواختی جابه‌جایی ناشی از اختلاف ارتفاع دچار خطای عدم انطباق در باندها می‌شود که در کاربردهای پایش آفات و سلامت گیاهان بسیار با اهمیت می‌باشد. هدف از این مطالعه ارائه یک روش هم مرجع سازی مبتنی بر فضای تصویر به‌منظور کاهش اثر خطای جابجایی ناشی از اختلاف ارتفاع بر عدم انطباق باندها است. به همین منظور، سه داده متفاوت که شامل عوارض با اختلاف ارتفاع‌های متفاوت بوده در نظر گرفته‌شده است. نتایج حاصل نشان از مقابله 83 درصدی با خطای مذکور در هم مرجع سازی باندهای تصویری بر اساس روش پیشنهادشده است.

کلیدواژه‌ها