ارائه‌ی یک روش نوین در تشخیص دایره در تصاویر دیجیتال توسط الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد

2 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد

چکیده

تشخیص شکل در تصاویر دیجیتال یکی از موضوع­ های پرکاربرد در حوزه­ ی پردازش تصویر است. این مقاله، به معرفی روشی برای تشخیص دایره در تصاویر دیجیتال با استفاده از الگوریتم ژنتیک می­ پردازد. دایره در صفحه‌ی مختصات، توسط یک رابطه‌ی درجه دوم بیان می­ شود. برای تشخیص دایره یافتن ضرایب این رابطه‌ی درجه دوم چالش است. در روش پیشنهادی سه نقطه‌ی تصادفی از لبه‌های تصویر انتخاب می ­شوند. با توجه به این­که در صفحه‌ی مختصات هر سه نقطه‌ی غیرواقع بر روی خط راست یک دایره را بیان می­کند، ضرایب رابطه‌ی درجه دوم مربوط به دایره، کروموزوم­ الگوریتم ژنتیک در نظر گرفته می­ شود. پس از یافتن ضرایب با رسم دایره در تصویر و محاسبه‌ی میزان هم‌پوشانی این دایره با لبه ­های موجود تابع برازندگی محاسبه می گردد. سپس با استفاده از عملگرهای تقاطع و جهش ضرایب چندجمله‌ای نسل­ های جدید تولید و روند الگوریتم ژنتیک تا رسیدن به شرایط همگرایی ادامه می‌یابد. نتایج آزمایش ­ها بر روی چندین تصویر نشان می­ دهد، روش پیشنهادی ‌می‌تواند دایره ­های موجود در تصویر را پیدا نماید. افزایش نرخ موفقیت در تشخیص دایره‌ی موجود در تصویر و هم‌چنین تشخیص مرکز و شعاع دقیق دایره نسبت به روش­های مورد بررسی از دستاوردهای مهم است.

کلیدواژه‌ها