فشرده‌سازی تصاویر اثر انگشت در نرخ‌ بیت‌های پایین با رویکرد حفظ یا بهبود کارایی بازشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی الکترونیک، دانشکده برق و رباتیک، دانشگاه شاهرود

چکیده

در روش فشرده‌سازی پیشنهادی در این مقاله، با بهره‌گیری از ویژگی دوحالته بودن تصاویر اثرانگشت، از تکنیک پیشنهادیِ تغییر مقیاس جهت افزایش کارایی فشرده‌سازی کدگذار SPIHT و از برخی تکنیک‌های پیشنهادی جهت حذف اثرنشتی حاصل از فشرده‌سازی در نرخ بیتهای پایین و افزایش کارایی بازشناسیِ روش فشرده‌سازی پیشنهادی استفاده شده است. همچنین، اثرات فشرده‌سازی روی بازشناسی بررسی شده و در این بررسی، یک معیار برحسب نقطه‌ی شکست و شیب اُفت منحنی دقت بازشناسی جهت ارزیابی روش‌های بازشناسی تصاویر اثرانگشت پیشنهاد شده است. نتایج نشان می‌دهد که تکنیک پیشنهادی کاهش محدوده‌ی تغییرات تصویر موجب کاهش نقطه‌ی شکست به اندازه‌ی 05/0bpp و تکنیک‌های بهسازی موجب افزایش دقت بازشناسی (تا 5 درصد در نقاط بالاتر از نقطه‌ی شکست) و کاهش شیب اُفت دقت بازشناسی (در نقاط پایین‌تر از نقطه‌ی شکست) شده‌اند. همچنین، کارایی متوسط PSNR در روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای JPEG2000 و WSQ به طور متوسط تا 8/0 dB افزایش یافته است.  

کلیدواژه‌ها