تشخیص مکان و زاویه گل‏ های زعفران در تصویر با استفاده از شبکه‏ های همگشتی عمیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 شرکت سامانه های هوشمند کشاورزی والی، تهران، ایران

چکیده

تشخیص خودکار مکان و زاویه برش گل ‏های زعفران یک گام اساسی برای فرآوری خودکار گل زعفران است. با توجه به تنوع موجود میان گل‏ های زعفران، الگوریتم‏ های سنتی نمی‏ توانند دقت قابل قبول را نتیجه دهند. در این مقاله، یک الگوریتم مبتنی بر شبکه‏ های همگشتی عمیق برای حل این مسئله پیشنهاد شده است. در معماری پیشنهادی، تصویر به تعدادی ناحیه مربعی کوچک تقسیم می‏ شود و در هر ناحیه وجود محل برش گل زعفران تخمین زده می‏ شود. همچنین، محل نسبی مناسب برای برش گل زعفران نسبت به مرکز ناحیه تخمین زده می‏ شود. برای تخمین زاویه، ابتدا محدوده 360 درجه به تعدادی قسمت تقسیم می‏ شود و زاویه گل به یکی از مقادیر اختصاص می‏ یابد. سپس، زاویه نسبی نسبت به مرکز ناحیه تخمین زده می‏ شود. به منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، یک پایگاه داده شامل 163 تصویر و 3035 گل جمع‏ آوری شده است و پارامترهای هر گل توسط یک خبره مشخص شده است. ارزیابی الگوریتم پیشنهادی نشان می‏ دهد که پارامترهای بیش از 95% گل‏ها به درستی تخمین زده شده‏ اند.

کلیدواژه‌ها