ارائه ویژگیهای دیداری جدید در تصویر دستنوشته فارسی برای تشخیص روحیات افراد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی کامپیوتر

چکیده

در این مقاله، ویژگیهای دیداری جدیدی برای تشخیص روحیات افراد بر اساس دست نوشته فارسی پیشنهاد شده است. هدف این پژوهش این است که مشخصاتی که گرافولوژیستها در مورد مشخصات دست نوشته بیان می کنند را بتوان با کمک کامپیوتر براساس تصویر دست نوشته به طور خودکار استخراج کرد. بنابراین باید این مشخصات به صورت ویژگیهای دیداری قابل استخراج از تصویر بیان شوند. برای این منظور ابتدا تصاویر دست نوشته ها پیش پردازش می شوند و ویژگیهایی مانند عرض قلم، فاصله خطوط، ارتفاع حروف و ... استخراج می شوند. در مرحله بعد ویژگیهایی از قبیل فواصلبینکلمات، اندازه حروف، میزان کجی حروف و ارتفاع حروف عمودی محاسبه شده اند. این ویژگیها برای تشخیص نوع دست نوشته از لحاظ نظم و عدم تساوی حروف به کار می روند. ویژگیهای ارائه شده روی دست نوشته های دسته بندی شده توسط گرافولوژیست آزموده شده است. نتایج، مناسب بودن ویژگیهای پیشنهاد شده را تأیید می کند.
    

کلیدواژه‌ها